Tietosuojaseloste – Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste – Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Trackinno Oy, Y-tunnus 2677783-8
Osoite: Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere
Sähköposti: info@trackinno.com
Puhelin: +358 44 285 2131
Yhteyshenkilö: Timo Ruostila

Rekisterin nimi
Trackinno Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käsittelemme Rekisterissä olemassa olevien ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn peruste on käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etumme tai rekisteröidyn suostumus. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, sähköisen ja perinteisen suoramarkkinoinnin toteuttaminen sekä markkinoinnin kohdentaminen nykyisille ja potentiaalisille yritysasiakkaille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi, sähköpostiosoite, työnimike, puhelinnumero sekä työnantajan tiedot. Lisäksi tallennamme yhteydenottoon liittyvän viestinnän tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisterin tiedot kerätään julkisista lähteistä, kuten kohdeyrityksen internet sivuilta, tai numeropalveluilta tai muilta yhteystietoja välittäviltä palveluntarjoajilta.
  • Rekisteröidyltä itseltään Trackinno Oy:n internetsivujen kautta täytetyn yhteydenottolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja käsitellään lukuumme toimivien palveluntarjoajien toimesta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja vaatimuksia, käsittelemään henkilötietoja vain lukuumme ja tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista käsittelyn perusteen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Rekisterin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain siinä määrin kuin ne osallistuvat rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen.

Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen info@trackinno.com. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Rekisteröidyllä on oikeus myös milloin tahansa tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.6.2021.